ОБЩИ УСЛОВИЯ

за пазаруване от онлайн магазин за козметика Белита България

 

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Настоящите Общи условия регулират отношенията с участието като страна на „Белита България“ ЕООД, ЕИК 205774279, със седалище и адрес на управление: обл. Варна, община Варна, гр. Варна 9000, ж.к. Чайка бл. 17 вх. Д ет. 4 ап. 75, което в качеството си на „Доставчик“ извършва продажба на стоки на неограничен кръг лица, наричани „Потребители“, чрез онлайн магазин, достъпен на интернет адрес: www.belita.bg, наричан по-долу за краткост „Магазина“ .

Чл.2. Магазинът на „Белита България“ ЕООД предоставя възможност на своите Потребители да сключват договори за покупко-продажба и директна доставка на територията на Република България или в чужбина на козметични продукти след извършване на регистрация в електронната платформа за онлайн пазаруване, находяща се на интернет адрес: www.belita.bg .

Чл.3. Магазинът на „Белита България“ ЕООД предоставя възможност на своите Потребители да се информират за предлаганите в Магазина стоки, техните характеристики и цени, както и условията за закупуването и доставката им.

Чл.4. Магазинът на „Белита България“ ЕООД предоставя възможност на своите Потребители да правят съответни обвързващи волеизявления за сключване и изпълнение на договори за покупко-продажба на предлагани от Магазина стоки непосредствено чрез интерфейса на електронната му страница, достъпна през Интернет, както и ефективно да сключват такива договори.

II.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл.5. (1) За да може да направи валидно волеизявление за сключване на договор за покупко-продажба на продукт/и, предлагани от Магазина, Потребителят следва да се регистрира в електронната платформа за онлайн пазаруване на интернет адрес: www.belita.bg като посочи: име и фамилия, държава и град, където живее, телефон за контакт и e-mail. При извършването на така посочената регистрация Потребителят е длъжен до посочи верни и актуални данни, като при всяка промяна в така посочените данни, Потребителят е длъжен своевременно да актуализира тези данни в регистрацията си.

(2) С финализирането на процеса по регистрация, Потребителят декларира, че е запознат със съдържанието на настоящите Общи условия, съгласен е с тях и се счита за обвързан от тях в случай, че занапред сключи с Доставчика договор/и за покупко-продажба на предлагани от Магазина стоки.

(3) Доставчикът потвърждава направената от Потребителя регистрация чрез електронно съобщение, изпратено на електронната поща, посочена от Потребителя при регистрацията. Получаването на това съобщение се потвърждава от Потребителя, чрез електронна препратка (отметка) в електронния сайт, за което Доставчикът осигурява технологична възможност.

Чл.6. (1) След извършване на така посочената регистрация Потребителят може да отправи електронно волеизявление към Доставчика, чрез интерфейса на Магазина, за сключване на договор за покупко-продажба на предлагани от Магазина стоки като заяви закупуването на конкретни такива.

(2) Получаването на волеизявлението (заявката) на Потребителя за покупка на конкретни продукти се потвърждава от Доставчика чрез изпращане на електронно съобщение на електронната поща на Потребителя, посочена от него при извършването на регистрацията, описана в предходния член от този договор. В така описаното съобщение Доставчикът посочва и дали приема да бъде сключен договор за покупко-продажба на заявените от Потребителя продукти. Потребителят потвърждава сключването на договора за покупко-продажба чрез нарочна електронна препратка (отметка) в електронния сайт, за което Доставчикът осигурява технологична възможност.

(3) Договорът за покупко-продажба на конкретни продукти, предлагани от Магазина, се счита за сключен с произтичащите от това последици, от момента на получаването от страна на Доставчика на потвърдителната електронна препратка (отметка) от Потребителя, съгласно последното изречение на предходната алинея.

(4) Договорът за покупко-продажба се сключва на български език.

(5) Всеки конкретен договор за покупко-продажба, сключен между Доставчика и Потребител не може да противоречи на относимата нормативна уредба, както и на настоящите Общи условия.

(6) Същественото съдържание на всеки договор за покупко-продажба се определя от посоченото от Доставчика в електронния сайт с адрес: www.belita.bg за всеки отделен продукт, включително, но не само относно основните характеристики на стоката, нейната цена, количество и др., както и от постигнатите индивидуални договорености между Потребителя и доставчика, обективирани в разменената между тях кореспонденция.

Чл. 7. (1) Страни по договора за покупко-продажба са Доставчикът и Потребителят, съгласно данните посочени от Потребителя при извършване на регистрацията по чл.5, ал.1 от тези Общи условия.

(2) Доставчикът и Потребителите се съгласяват, че всички съобщения, съставляващи кореспонденция между тях, се извършват по електронен път, чрез електронни съобщения по предварително индивидуализирани e-mail адреси, като за валидността на тези електронни съобщения и волеизявления не е необходимо същите да са подписани с електронен подпис, а е достатъчно в същите да е посочено кой е авторът на съответното съобщение/волеизявление. Това изискване ще се счита за изпълнено с посочване в съответното съобщение на име и фамилия на лицето, от което изхожда съобщението/ волеизявлението.

(3) Всички електронни съобщения и изявления във връзка с отношенията между Доставчика и Потребителите ще се считат за получени от момента, в който техните адресати имат възможност за достъп до тях.

Чл.8. По силата на сключения договор за покупко-продажба, Достъвчикът е задължен да прехвърли срещу заплащане на съответна цена, собствеността върху заявение от Потребителя продукти, обект на договора, както и да ги достави на посочен от Потребителя адрес без да носи отговорност в случай, че Потребителят е посочил неверни или заблуждаващи данни.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.9.(1) Цените на предлаганите в Магазина продукти се определят от Доставчика и са посочени в профила на всеки продукт, неразделна част от електронната платформа за онлайн пазаруване, достъпна на интернет адрес www.belita.bg .

(2) В посочените на електронния сайт на Доставчика цени на продуктите не е включена стойността на пощенските и транспортни разходи за доставка на закупените от Потребителя стоки, като тази стойност се определя допълнително от Доставчика, който информира Потребителя за общата цена на заявените от него продукти и допълнително дължимата от Потребителя стойност на разходите за доставката със съобщението по чл.6,ал.2 от тези Общи условия.

Чл.10. (1) Потребителят е длъжен да заплати доставената му съгласно сключения договор за покупко-продажба стока.

(2) Плащането на цената на закупените от Потребителя стоки, както и стойността на разходите за доставката се извършваи при доставката на продуктите – чрез наложен платеж.

IV. ДОСТАВКА

Чл.11. (1) След сключването на договор за покупко-продажба на предлагани от Магазина продукти, Доставчикът е длъжен да достави на Потребителя продуктите, обект на договора, на посочения от Потребителя адрес.

(2) Доставката се извършва чрез лицензирана куриерска фирма.

(3) Всеки Потребител получава доставените продукти лично или чрез оправомощено от него лице, наречено за целите на настоящите Общи условия „Получател“. В случай, че доставените продукти се приемат от Получател, то страните се съгласяват, че същият действа от името и изцяло за сметка на Потребителя, сключил договора за покупко –продажба с Доставчика.

(4) В случай, че доставката ще бъде получена от Получател, Потребителят може да уведоми Доставчика за това преди доставката, като му предостави данни за Получателя, състоящи се от име и фамилия и телефон за контакт на Получателя, а в случай, че не направи това, доставените продукти се предават на лице от посочения от Потребителя адрес, което лице съобразно обстоятелствата може обосновано да се приеме, че получава пратката за Потребителя и ще му я предаде.

V. ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Чл. 12. (1) Потребителят има право без да дължи обезщетение или неустойка да се откаже от сключения договор за покупко-продажба в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на продуктите.

(2) Когато потребителят иска да се откаже от договора, той информира писмено търговеца за решението си преди изтичането на срока по чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

(3) За да упражни правото си на отказ, Потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ съгласно приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от Закона за защита на потребителите или да заяви недвусмислено по друг писмен начин решението си да се откаже от договора. Формуляра за упражняване право на отказ може да бъде свален от тук: СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

(4) Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора ако е изпратил съобщение на търговеца за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на срока по чл. 50 ЗЗП.

(5) В случай, че Потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако Потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

(6) Потребителят се задължава да съхранява с грижата на добър стопанин получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(7) В случай, че Потребителят е повредил, изгубил, използвал и т.н. доставените му продукти, той няма право да се възползва изцяло или частично, по отношение на увредената, използвана и загубена стока, от възможността за отказ от сключения договор по смисъла на този член.

VI. РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 13. (1) Потребителят е длъжен при получаване на доставката да прегледа доставените продукти и в случай, че същите не отговарят на изискванията на сключения договор за покупко-продажба същия ден да уведоми Доставчика за това на следния е-mail: orders@belita.bg, както и на телефон: 0899811464.

(2) Срокът за разглеждане на рекламацията е до 30 дни от получаването й от страна на Доставчика.

(3) За да бъде разгледана рекламацията в нея следва Потребителят ясно и конкретно да опише в какво точно се състои причината за рекламация на продукта/ите, както и подробна информация за идентифициране на Потребителя и конкретните параметри на сключения с него договор за покупко-продажба. В съобщението за рекламация на продукта, Потребителят следва да посочи и банкова сметка, по която да бъде върната от Доставчика заплатената от него сума, в случай, че рекламацията бъде уважена.

(4) Доставчикът е длъжен да уведоми Потребителя, на посочения от него при регистрацията е-mail, за резултата от разглеждането на рекламацията не по-късно от изтичането на тридесетия ден от получаването на уведомлението за рекламация.

VII. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл.14. (1) Във връзка с обмяната на информация по повод сключването и изпълнението на договори за покупко-продажба на козметични продукти, предлагани от Магазина, Доставчикът предприема всички допустими по закон мерки за защита на личните данни на Потребителите.

(2) Доставчикът гарантира, че предоставяните от Потребителите лични данни, ще бъдат съхранявани надлежно и няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен в случаите когато това е задължително по силата на нормативен акт или е абсолютно необходимо с оглед реализиране на задължения, произтичащи от договора за покупко-продажба на козметични продукти.

(3) Доставчикът гарантира, че предоставените от Потребителите лични данни, ще бъдат обработвани само и единствено за целите на договорните отношения между страните, произтичащи от сключените между тях договори за покупко-продажба на козметични продукти.

(4) Като мярка за запазване на конфиденциалност и за защита на личните данни, страните се задължават да изпращат лични данни само и единствено на предварително посочените от всяка от тях е-mail адреси.

(5) Потребителите също са длъжни да не предоставят на трети лица лични данни и конфиденциална търговска информация за Доставчика, станали им известни във връзка с отношенията им с Доставчика, освен в случаите, когато това е задължително съгласно нормативен акт.

VIII. ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.15. (1) Настоящите Общи условия и всички изменения в тях задължително се публикуват на следния електронен адрес: www.belita.bg, което осигурява неограничен и безплатен достъп до тяхното съдържание.

(2) Всички правни субекти-физически и юридически лица, имащи желание да реализират бизнес отношения с „Белита България“ ЕООД, изразяващи се в покупка на козметични стоки и продукти чрез електронна платформа за онлайн търговия, са длъжни предварително да се запознаят с тези Общи условия, да се съгласят с тях и да ги приемат като основен източник на правила и условия за сключване на договори за покупко-продажба на козметични продукти, предлагани от онлайн магазина.

(3) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което той се задължава да уведоми всички свои клиенти (Потребители), които имат регистрация, на посочените от тях при регистрацията имейли.

(4) Направените и приети от Доставчика изменения имат действие и са обвързващи за регистрираните към датата на промяната Потребители в случай, че в срок от 14 дни от момента на уведомяването им, те не са информирали писмено и изрично Доставчика, че не приемат изменените Общи условия.

(5) Доставчикът и Потребителите се съгласяват, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо тях.

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Чл.16. Обвързаността на страните от настоящите Общи условия и договорите за покупко-продажба между тях се прекратяват, както следва:

-по взаимно съгласие на страните, изразено в писмен вид;

-при отказ от договора от страна на Потребителя при условията на раздел V от тези Общи условия;

-при прекратяване на регистрацията на Потребител;

-при възникване на извънредни обстоятелства, които правят обективно невъзможно изпълнението на договора дори при полагане на всички възможни усилия от съответната страна;

Чл.17. Недействителност на която и да било клауза от настоящите Общи условия не води до недействителност на Общите условия като цяло и на сключените въз основа на тях договори.

Чл.18. Всички спорове във връзка със сключването, изпълнението, изменението или прекратяването на договори за покупко-продажба на козметични продукти между Потребител и Доставчика ще се решават по взаимно споразумение, а при невъзможност да се постигне такова, от компетентния за това съд или Комисия за защита на потребителите.

Чл.19. Данни за Доставчика:

„Белита България“ ЕООД, ЕИК 205774279, със седалище и адрес на управление: обл. Варна, община Варна, гр. Варна 9000, ж.к. Чайка бл. 17 вх. Д ет. 4 ап. 75, тел. за контакт: 0889 358 798; e-mail: orders@belita.bg .

Чл.20. Органи, осъществяващи контрол и надзор на развитието на обществените отношения свързани със сключването на договори от разстояние и договори извън търговски обект са:

Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 933 05 65
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия на потребителя: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 91-53-518 (Център за информация и контакти)
факс: (02) 91-53-525
Email: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Онлайн решаване на спорове
Уеб сайт: http://ec.europa.eu/consumers/odr