V. ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Чл. 12. (1) Потребителят има право без да дължи обезщетение или неустойка да се откаже от сключения договор за покупко-продажба в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на продуктите.

(2) Когато потребителят иска да се откаже от договора, той информира писмено търговеца за решението си преди изтичането на срока по чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

(3) За да упражни правото си на отказ, Потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ съгласно приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от Закона за защита на потребителите или да заяви недвусмислено по друг писмен начин решението си да се откаже от договора. Формуляра за упражняване право на отказ може да бъде свален от тук: СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

(4) Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора ако е изпратил съобщение на търговеца за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на срока по чл. 50 ЗЗП.

(5) В случай, че Потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако Потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

(6) Потребителят се задължава да съхранява с грижата на добър стопанин получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(7) В случай, че Потребителят е повредил, изгубил, използвал и т.н. доставените му продукти, той няма право да се възползва изцяло или частично, по отношение на увредената, използвана и загубена стока, от възможността за отказ от сключения договор по смисъла на този член.